Giới thiệu

  Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2152/QĐ-TTg thành lập trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

  Sau đó, Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên được thành lập theo quyết định số 24/QĐ-ĐHSPKTVL, ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

  Đến ngày 03/01/2019, được đổi tên thành Phòng Công tác Sinh viên theo quyết định số 03/QĐ-ĐHSPKTVL cho đến nay.