Chức năng nhiệm vụ

GIỚI THIỆU CHUNG

Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2152/QĐ-TTg thành lập trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 Sau đó, Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên được thành lập theo quyết định số 24/QĐ-ĐHSPKTVL, ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Đến ngày 03/01/2019, được đổi tên thành Phòng Công tác Sinh viên theo quyết định số 03/QĐ-ĐHSPKTVL cho đến nay.

CHỨC NĂNG

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện nội dung Công tác Sinh viên trong nhà trường. Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý Sinh viên theo pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tuyển sinh, thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với Sinh viên.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định, của Nhà trường đến từng Sinh viên;

NHIỆM VỤ

Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh hàng năm.

Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật, học bổng, các chế độ chính sách đối với Sinh viên. Đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên theo quy định;

Thực hiện nghiên cứu khoa học, quản lý nhân sự, cơ sở vật chất trong phòng;

Hỗ trợ Sinh viên tìm kiếm việc làm, đồng thời theo dõi tình hình việc làm của Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường;

Tạo mối quan hệ với các Doanh nghiệp, làm cầu nối tuyển dụng giữa Doanh nghiệp với Sinh viên khi các Doanh nghiệp có nhu cầu;

Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch phát triển, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;

Trong thời gian tới tập thể Cán bộ Viên chức Phòng Công tác Sinh viên phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt công tác đào tạo của Nhà trường.